Jesteś tutaj: biskupiec.hostingsdc.pl > Środowisko i odpaday komunalne
Środowisko
Urząd Miejski w Biskupcu
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
tel. (0-89) 715 01 10
fax (0-89) 715 24 37
www.biskupiec.hostingsdc.pl
ratusz@biskupiec.hostingsdc.pl
GMINA BISKUPIEC
Biskupiec jest siedzibą Gminy Biskupiec powstałej z połączenia dwóch jednostek administracyjnych
- miasta Biskupiec i
- gminy Biskupiec.


System Informacji o Środowisku oraz informacjie dotyczące odpadów komunalnych

Wybierz:

System informacji o Środowisku

Informacje o odpadach komunalnych

Bezpłatne usuwanie azbestu

System informacji o ŚrodowiskuInformacja o osiągniętych przez gminę Biskupiec w 2012r., 2013r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowaniaTreść informacji (pdf) (pobierz)UWAGA

 Informuję, że od dnia 01.07.2014r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, czyli PPHU EKO z siedzibą w Biskupcu. W związku z tym od tego dnia obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.
 Jednocześnie informuję, że od dnia 01.07.2014r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się na ulicy Chrobrego 26, gdzie można dostarczyć nieodpłatnie odpady komunalne.
 Szersze informacje można uzyskać telefonicznie 089/715-01-36.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na gminy nałożono obowiązek przygotowania oraz wdrożenia zmienionych przepisów przedmiotowej ustawy, która zobowiązuje gminy do pobierania z dniem 1 lipca 2013r. opłat od właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Burmistrz Biskupca udostępnia do zapoznania się PROJEKTEM Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta i Gminy Biskupiec.


Aktualne informacje są dostępne po wpisaniu zapytania w oknie wyszukiwarki na stronie: http://system.sios.pl/search

Archiwum: http://www.biskupiec.sios.pl/
Informacje o odpadach komunalnych
Informacja

Rada Miejska w Biskupcu obniżyła z dniem 01.10.2014r stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych:

- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 12,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc:

- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości7,50 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do czterech mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 1,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc. :

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia zmieniającej deklaracji. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Biskupcu pok. nr 10 (parter) do dnia 15.12.2014r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 715 01 36 lub w Referacie Infrastruktury i Architektury, pokój nr 5 (parter).

Treść Informacji (pdf)

Formularz deklaracji (doc)


Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r.

Treść Informacji (pdf)


Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji (doc)


Terminarz wywozu nieczystości stałych 2014
aktualizacja 2014.06.27

Link do terminów: Terminarz (pdf)Informator

fot. fot.INFORMACJA
Mieszkańcy Miasta i Gminy Biskupiec


Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013r. ruszył system gospodarki odpadami komunalnymi. Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Biskupiec wygrała firma PPHU EKO s.c. Roman i Współwłaściciele, ul. Chrobrego 26, 11-300 Biskupiec. W najbliższym czasie firma dostarczy mieszkańcom gminy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, worki do segregacji oraz ulotki informacyjne.UWAGA MIESZKAŃCY!

Właściciele nieruchomości zobowiązani będą od 01.07.2013r. uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na trzy miesiące,
w terminie do dnia:
15 marca - za I kwartał
15 czerwca - za II kwartał
15 września - za III kwartał
15 grudnia - za IV kwartał

Termin uiszczenia pierwszej opłaty upływa 15.09.2013r. i obejmuje okres od 01.07.2013r. do 30.09.2013r. Opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez odrębnego wezwania przelewem na konto nr:
06 1320 1104 3132 3622 2000 0002
lub gotówką w kasie urzędu.
Urząd Miejski przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z upływającym terminem Urząd Miejski przypomina o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w tut. urzędzie do dnia 29.03.20013r.

W razie nie złożenia deklaracji Burmistrz Biskupca określi, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.


Informacja dot. dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", właściciele nieruchomości zamieszkałych winni rozwiązać do dnia 30.06.2013r. dotychczas zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Od dnia 01.07.2013r. właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kasie gminy.


Informacja o wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść Informacji (pdf)


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji (doc)


Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Formularz wniosku (rtf)


NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

  Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na gminy obowiązek przygotowania oraz wdrożenia przedmiotowych przepisów, na podstawie których Gminy w ciągu 18 miesięcy mają obowiązek przejęcia odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zawarte dotychczas przez mieszkańców indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dniem 30 czerwca 2013r. tracą ważność. więcej informacji ... (pdf)

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Biskupiec (09.05.2014)(pdf)


Informacja dla przedsiębiortców

PRZEDSIĘBIORCA PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY BISKUPIEC JEST OBOWIĄZANY DO UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wpis do rejestru (doc)

Wzór wniosku (doc)

Informacja dla Mieszkańców Miasta i Gminy Biskupiec

  W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach", z dniem 1 stycznia 2012r. na gminy nałożono obowiązek przygotowania oraz wdrożenia zmienionych przepisów przedmiotowej ustawy, która zobowiązuje gminy do pobierania z dniem 1 lipca 2013r. opłat od właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W celu prawidłowego wdrożenia nowych przepisów ustawy Mieszkańcy Miasta i Gminy Biskupiec zobowiązani są do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do tut. Urzędu pok. nr 10 w terminie do 30 marca 2012r. Powyższa ankieta pozwoli nam na prawidłowe oszacowanie ilości produkowanych odpadów jak również prawidłowe naliczenie należności za ich odbieranie . Jej brak skutkować może przeszacowaniem wysokości opłat ponoszonych w przyszłości przez mieszkańców.

Usuwanie Azbestu

 
Urząd Miejski w Biskupcu